BIBLIOGRAFIA

Baldasano, J.M., Calbó, J., Moreno, J. 1994. Atlas de Radiació Solar a Catalunya (Dades del període 1964-1993). Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA). Universitat Politècnica de Catalunya, Terrassa.

Berndtsson, R. 1989. "Topographical and coastal influence on spatial precipitation patterns in Tunisia", International Journal of Climatology, 9, 357-369.

Bigg, G.R. 1991. "Kriging and intraregional rainfall variability in England", International Journal of Climatology, 11, 663-675.

Bolòs, M. 1983. A: Vila, J., Albentosa, L.M., Gómez, A., Sola, M., Bolós, O., Bolós, M. (direcció), Vidal, T. Gran geografia comarcal de Catalunya. Geografia general, Vol.17. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

Chuvieco, E. i Salas, J. 1996. "Mapping the spatial distribution of forest fire danger using GIS", International Journal of Geographical Information Systems, 10, 333-345.

Clavero, P., Martín Vide, J. i Raso Nadal, J.M. 1996. Atles climàtic de Catalunya. Termopluviometria. Generalitat de Catalunya (Departament de Politica Territorrial i Obres Públiques), Institut Cartogràfic de Catalunya i Departament de Medi Ambient, Barcelona.

Debazac, E. F. 1983. "Temperate broad-leaved evergreen forest of the mediterranean region and middle east". A: Temperate Broad-Leaved Evergreen Forest: Ecosystem of the World. 10. Ovington, J.D (ed.) Elsevier, Amsterdam.

Emberger, L. 1952. Sur le quotient pluviothermique, 2508-2510. C.R. Acad. Sci., París.

Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. SIG. Sistemes d’Informació Geogràfica. Bases disponibles. http://www.gencat.es/mediamb/sig/bases.htm [visitada el 07-09-2000].

Hutchinson, M.F. 1995. "Interpolating mean rainfall using thin plate smoothing splines", International Journal of Geographical Information Systems, 9, 385-403.

Martín Vide, J. 1985. "Estacionalidad de la precipitación y mediterraneidad en el Pirineo catalán." Notes de Geografia Física, 13-14, 57-65.

Martín Vide, J. 1987. Característiques climatològiques de la precipitació en la franja costera mediterrània de la Península Ibèrica. Tesi Doctoral. Institut Cartogràfic de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Ninyerola, M. 1997. "Modelització climatològica de la radiació solar, la temperatura i la precipitació a través d’un sistema d’informació geogràfica". Treball de recerca. Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències, Bellaterra.

Ninyerola, M., Pons, X., Roure, J.M. 2000. "A methodological approach of climatological modelling of air temperature and precipitation through GIS techniques", International Journal of Climatology, 20, 1823-1841.

Piñol, J., Lledó, M.J. i Escarré, A. 1991. "Hydrological balance of two Mediterranean forested catchments (Prades, northeast Spain)", Journal des Sciences Hydrologiques, 36, 95-107.

Pons, X. 1996. "Estimación de la Radiación Solar a partir de modelos digitales de elevaciones. Propuesta metodológica". A: VII Coloquio de Geografía Cuantitativa, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Juaristi, J. i Moro, I. (eds.) Vitoria-Gasteiz.

Turégano, J., Bernal, L., Campos, C. i Monné, C. 1995. Atlas de Radiación Solar en Aragón. Gobierno de Aragón, Departamento de Industria, Comercio, Energia y Minas y Universidad de Zaragoza, Diputación General de Aragón, Saragossa.

Vila, J., Albentosa, L.M., Gómez, A., Sola, M., Bolós, O., Bolós, M. (direcció), Vidal, T. 1983. Gran geografia comarcal de Catalunya. Geografia general, Vol.17. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

 

 
Última actualització: 23 de febrer del 2006 (data a oblidar definitivament)